دوربینهای دوچشمی دریایی.

موضوع فقط خیس شدن نیست. بلکه درباره یک دنیای متفاوت است. صبح گرفته و مه آلود، ظهر درحالت خیره به خورشید و شب مانند حالتی شناور در جوهر ، همیشه در حرکت یا در درجه حرارت های مختلف، اپتیک دریایی اشتاینر برای اینها ساخته شده است. ضدآب، همیشه شفاف، با پوشش های ویژه که در برابر آب مقاومند و همیشه باعث لذت شما خواهند شد..