دوربینهای دوچشمی شکار.

این بار شما برنده هستید، هیچ چیز نمی تواند جلوی شما را بگیرد، می توانید تصویری در حد عالی تماشا کنید، اپتیک اشتاینر در بدترین شرایط چه کم نور مانند سحرگاه و چه پرنور مانند ظهر بهترین انتقال نور و واضح ترین تصویر را به شما خواهد داد.