رویدادها

اشتاینر هرساله در چندین نمایشگاه و کنفرانس تجاری شرکت می کند.
با دیدن این رویدادها میتوانید از وقایع محصولات جدید و جزئیات بیشتر راجع به ما یا پرسنل کارخانه ما مطلع شوید

Sat, 05/12/2015 to Sun, 13/12/2015

Paris - Porte de Versailles

www.salonnautiqueparis.com

Fri, 08/01/2016 to Sun, 17/01/2016
Tue, 19/01/2016 to Fri, 22/01/2016

Las Vegas, USA

www.shotshow.org

Düsseldorf, Germany

Homepage: www.boot.de

Halle 12 / D65

Ort: Dortmund, Germany

Homepage: http://www.jagd-und-hund.de

Ort: Miami, USA

Homepage: www.miamiboatshow.com

Ort: Salzburg, Österreich

Homepage: www.hohejagd.at

Ort: Nürnberg, Germany

Homepage: www.iwa.info

Location: Louisville, USA

Homepage: www.nraam.org

Pages